Loading ....
Przedszkole nr 149 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 149 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Dolna 8
00-774 Warszawa
tel/fax: (22) 851 60 27
e-mail: p149@edu.um.warszawa.pl

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy ustalonej przez organ prowadzący.
Szczegółową organizację nauczania, wychowania, i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku.
Arkusz organizacji Przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący Przedszkole w terminie do 30 maja danego roku. Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności:
  1. Czas pracy poszczególnych oddziałów.
  2. Ilość etatów pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych.
  3. Ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
  4. Czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym.
Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
Czas pobytu dziecka w przedszkolu określają rodzice (prawni opiekunowie) przy zapisywaniu dziecka do przedszkola (adnotacja w karcie). Szczegółowe kryteria przyjęcia dziecka do przedszkola określają odrębne przepisy.
Przyjmowanie dzieci do przedszkola usprawnia elektroniczny system ewidencji podań i wspomagania zapisu. Rodzice dzieci już uczęszczających zgłaszają dyrektorowi zamiar uczęszczania dziecka do placówki w kolejnym roku szkolnym. Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Biuro Edukacji.
Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci :
  1. Dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci.
  2. Dzieci matek lub ojców , wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy.
  3. Dzieci z rodzin zastępczych.
  4. Dzieci z rodzin wielodzietnych.
Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju niesprawności, Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekroczyć 25 dzieci.
Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 125. W placówce łącznie jest 5 oddziałów dziecięcych.
Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
Przedszkole, w miarę możliwości, zapewnia odpowiednie wyposażenie i oprzyrządowanie sal dziecięcych i ogrodu przedszkolnego.

Pokaż informacje o artykule