Loading ....
Przedszkole nr 149 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 149 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Dolna 8
00-774 Warszawa
tel/fax: (22) 851 60 27
e-mail: p149@edu.um.warszawa.pl

 

W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późniejszymi zmianami).
Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za powierzone jego opiece dzieci.

 

Pokaż informacje o artykule