Loading ....
Przedszkole nr 149 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 149 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Dolna 8
00-774 Warszawa
tel/fax: (22) 851 60 27
e-mail: p149@edu.um.warszawa.pl

Do obowiązków nauczyciela należy:
 • Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem podczas wycieczek i spacerów;
 • Tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci ich zdolności i zainteresowania;
 • Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem. Ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;
 • Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc medyczną, psychologiczną i logopedyczną;
 • Prowadzenie zajęć indywidualnych z dziećmi z grup dyspanseryjnych;
 • Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
 • Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
 • Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
 • Planowanie własnego rozwoju zawodowego. Systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
 • Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie różnorodnych pomocy dydaktycznych oraz troska o estetykę pomieszczeń;
 • Eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;
 • Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z realizowanego programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i postępów w rozwoju,
 • Realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;
 • Czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;
 • Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno– sportowym.
Podstawowe zasady pracy nauczycieli
 1. Nauczyciel prowadzi pracę systematycznie, zgodnie z planem rocznym i planami miesięcznymi;
 2. Nauczyciel prowadzi dokumentację dotyczącą przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 3. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowo– naukowych;
 4. Nauczyciel ma prawo do doskonalenia zawodowego;
 5. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
  • Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka,
  • Ujednolicenie metod wychowawczych,
  • Rozwijanie zdolności zaobserwowanych u dziecka,
  • Ustalenia form pomocy dzieciom mniej zdolnym,
  • Włączenia rodziców w działalność przedszkola.
 1. Nauczyciel szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa;
 2. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje, kontakt z ich rodzicami w celu:
  • Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka;
  • Ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;
  • Włączenia rodziców w działalność przedszkola.
 1. Codzienną pracę nauczycieli wspierają specjaliści zatrudnieni w przedszkolu:
  • Psycholog
  • Logopeda
 

Pokaż informacje o artykule