Loading ....
Przedszkole nr 149 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 149 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Dolna 8
00-774 Warszawa
tel/fax: (22) 851 60 27
e-mail: p149@edu.um.warszawa.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Rada rodziców

W przedszkolu działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców dzieci. Jest ona społecznie działającym organem. Działa na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty art. 53 i 54

 1. Rada Rodziców współdziała z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole.

 1. Rada Rodziców uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspokajania potrzeb dzieci.

 1. Rada Rodziców wybiera 1 przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej w drodze konkursu kandydata na stanowisko dyrektora.

 1. Rada Rodziców ma prawo do:
  1. Opiniowania statutu przedszkola i wnoszonych do niego zmian;
  2. Przedstawienia opinii dotyczącej dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela;
  3. Wyrażania opinii na temat funkcjonowania przedszkola do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką i organu prowadzącego;
  4. Występowania do Rady Pedagogicznej i dyrektora przedszkola z wnioskiem i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

 1. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców w tajnych wyborach.

 1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który określa:
 • Wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady
 • Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady

 1. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.

 1. W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym dyrektor przedszkola.

 1. Do udziału w posiedzeniach Rady Rodziców zapraszane mogą być inne osoby z głosem doradczym.

 1. Powstanie Rady Rodziców organizuje dyrektor.

Dokumenty Rady Rodziców przechowywane są w przedszkolu
 

Pokaż informacje o artykule